Vlinderwerkgroep Friesland

Activiteiten in 2005
Bijeenkomsten Vlinderwerkgroep Friesland

Eerstvolgende activiteit:
 • Najaarsvergadering: zaterdag 19 november 2005 14.00 uur in de Fugelhelling te Ureterp
 • Determinatiedag: zaterdag 21 januari 2006, vanaf 11 uur in Hemrik (fam. Sinnema).

Excursies Vlinderwerkgroep Friesland in 2005:

Zaterdag 14 mei: Nachtvlinderexcursie Oranjewoud.
  Aanvang: 20.30 uur Plaats van samenkomst: Parkeerterrein (naast speeltuin) bij Hotel Tjaarda, km-hok 193.9-551.0 Oranjewoud is een 335 ha groot bosgebied in beheer bij Staatsbosbeheer en bestaat uit diverse boscomplexen. Tot aan het einde van de 17e eeuw bestond het gebied vooral uit heidevelden met wat akkers en hier en daar eikenhakhout. In 1680 kocht Albertine Agnes, prinses van Oranje Nassau, een een aantal boerenhofsteden met schuren, bomen en plantages. De parken werden door de Nassaus steeds verder verfraaid. Het lusthof van de Nassaus was voor ander welgestelde families aanleiding om hier ook hun landhuizen met bijbehorende parken en bossen aan te leggen. Werden deze in de destijds gebruikelijke Barokstijl aangelegd, in de 19e eeuw werden grote delen van de landgoederen omgevormd naar de Engelse landschapsstijl met kronkelende paden, onverwachte doorkijkjes en grillige vijvers. Veel ontwerpen waren van de hovenier Lucas Pieters Roodbaard. Pas in 1970 kwamen de eerste delen in bezit van Staatsbosbeheer. Het westelijk deel van de bossen bestaat voornamelijk uit loofhout, het oostelijk deel uit naaldhout. In de oudere parkbossen vind je exoten als Sitkaspar, Reuzenzilverspar en zeer oude lariks. Floristisch gezien zijn de bossen niet zeer bijzonder. Daarentegen is er wel een rijke broedvogelbevolking. Vanwege de oude (holle) bomen is het gebied ook rijk aan vleermuizen. Wat insecten betreft is er weinig bekend over Oranjewoud. Voor ons een mooie aanleiding om eens te kijken wat Oranjewoud op nachtvlindergebied te bieden heeft. Contactpersoon: Luut de Zee, tel. 0513-418013.
Zaterdag 4 juni: dag- en nachtvlinderexcursie Aekingerzand.
  Aanvang: 14.00 uur. Plaats van samenkomst: Bij de ingang tegenover het Canadameer aan de weg van Appelscha naar Zorgvlied (halverwege). Er is voldoende parkeergelegenheid. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer en betreft een uitgestrekt gebied met bos en stuifzand, gelegen aan de grens met Drenthe. Het maakt deel uit van het nationaal park Drents-Friese Wold. In 1990 is Staatsbosbeheer gestart om circa 200 hectare bos rond het Aekingerzand te kappen om zo het ecologisch belangrijke stuifzand levensvatbaar te houden. Het afgelopen jaar is men hier nog mee bezig geweest en ook in 2005 zullen her en der nog kap- en uitdunningswerkzaamheden worden uitgevoerd. Uiteindelijk moet het een afwisselend gebied worden met voedselarme bossen, stuifzanden, natte en droge heide, vennen en schrale graslanden. Kortom een dynamisch voedselarm landschap. Voor stuifzandgebieden geldt zeker dat ze een unieke en zeldzame natuur met een eigen micro(woestijn)klimaat hebben. De temperatuur kan er op een zomerse dag extremer variëren, dan in omringende gebieden. Het Aekingerzand is het enige grote stuifzandgebied van Noord-Nederland en daardoor zeer waardevol. Niet alleen vanwege het voorkomen van bijzondere en zeldzame planten, dieren (vogels, amfibieën, reptielen) en insecten, maar ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Het gebied is in het kader van de Habitatrichtlijn aangewezen als speciale beschermingszone voor heide, voedselarme veentjes, schraallanden, oeverkruiden en voor de kamsalamander. Door het kappen van overwegend monotoon en enig exotisch naaldbos (uitbannen van luwtewerking) en het realiseren van bepaalde natuurontwikkeling kunnen de voor het Aekingerzand geschikte milieus worden hersteld naar de kenmerken van een levend stuifzandmilieu. Er blijft overigens nog voldoende bos over. ’s Avonds (zelfde plaats) gaan we op diverse plekken lichten en smeren. In deze omgeving is nergens stroom voorhanden. Aggregaten en op accu’s werkende lichtvallen zijn hier dus noodzakelijk. Contactpersoon: Gerard Bergsma. Tel. 0516-432414
Zaterdag 9 juli: Dag- en nachtvlinderexcursie Gaasterland.
  Aanvang: 14.00 uur Plaats van samenkomst: bij de werkschuur van Staatsbosbeheer aan de Houtwal 2 in Oudemirdum. We hebben in 2003 ook een interessante dag- en nachtvlinderexcursie gehouden in Gaasterland. Overdag bezochten we met boswachter Sjoerd Bakker een paar vlinderrijke plekken en gingen we ’s avonds naar de Wyldemerk. Helaas was het toen behoorlijk koud en vingen we minder nachtvlinders dan we hadden verwacht. Deze keer bezoeken we overdag enkele andere plekjes en bij weinig wind zouden we naar de IJsselmeerkust kunnen gaan om naar trekvlinders te kijken. Na de middagexcursie keren we terug naar de werkschuur van Staatsbosbeheer. Daar kunnen we de zelf meegebrachte broodjes nuttigen en kunnen de eerder gedane vangsten zonodig worden gedetermineerd. Na het eten kunnen we eventueel nog een ander gebied bezoeken. Later op de avond gaan we lichten en eventueel stroop smeren. De plek die we kiezen hangt af van de weersomstandigheden. Als je alleen ’s avonds kunt komen neem dan van te voren contact op met Abel of Francisca Jagersma. Contactpersonen: Abel en Francisca Jagersma, tel. 0514-592135
Zaterdag 20 augustus: dag- en avondexcursie Stoenkherne en It Warkumer Nijlân.
  Aanvang: 14.00 uur. Plaats van samenkomst: We vertrekken vanaf het station van Hindeloopen. Op de Sudergoawei (N359), de afslag Hindeloopen nemen. Ruim 1 kilometer voor Hindeloopen ga je over het spoor, daarna de eerste weg rechts. Het Warkumer Nijlân en Stoenkherne zijn twee gevarieerde natuurterreinen, beide in beheer bij Staasbosbeheer. Stoenkherne is een buitendijks gebied, gelegen op een plek waar voor de afsluiting van de Zuiderzee een onbegroeide zandbank lag. In de bocht ervan met de zeedijk spoelde toen van alles aan, reden waarom de Hindeloopers deze plek in de volksmond ‘Stoenkherne’ (letterlijk stinhoek) noemden. Dit nodigt nou niet meteen uit om hier een kijkje te nemen, maar het terrein heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een rijk natuurgebied. We vinden er riet- en ruigtemoerasjes, wilgenbosjes en schraallanden. Het Warkumer Nijlân is een voormalig aangeslibt buitendijks gebied dat werd bedijkt in 1621. Dit reservaat vormt het westelijk deel van de grote bedijking onder dezelfde naam en is gelegen tussen de IJsselmeerdijk en de Lieuwe Klazesleane. Het bestaat uit kleigrasland, natte hooilanden die overgaan in schraalland, plassen met rietzomen langs de IJsselmeerdijk en een moerasje. In het gebied zijn veel overgangen in bodemgesteldheid aanwezig, waaruit een grote variatie in plantengroei voortkomt. Zo zijn er verschillen tussen zilt en zoet, droge en natte delen en kalkarme en kalkrijke stukken. ’s Avonds gaan we in beide gebieden lichten. Voor deze avondexcursie verzamelen we op dezelfde plek als ’s middags, om ongeveer half negen. Omdat we ons in beide terreinen buiten het bereik van het stroomnet bevinden, zijn we deze avond voor de stroomvoorziening volledig afhankelijk van generatoren. Dus wie in het bezit is van een generator, deze svp. meenemen! Bovendien is het handig om een vervoermiddel voor de generator (bijvoorbeeld een kruiwagen) mee te brengen, omdat we een behoorlijke afstand (met generator) te voet moeten afleggen. Beide gebieden zijn nat, dus het dragen van laarzen is wenselijk! Contactpersonen: Henk en Auke Hunneman, tel. 0513-464596.
Zaterdag 15 oktober: Bladmijnenexcursie St.Nicolaasga.
  Aanvang: 14.00 uur
  Plaats van samenkomst: Parkeerterrein bij camping Blauw.Impressie van de Determinatiedag op 15 januari 2005 in Hemrik

    

Impressie van de Voorjaarsbijeenkomst op 20 april 2005 in Natuurmuseum Fryslan te Leeuwarden.Impressie van de excursie naar Stoenkherne (Hindelopen) op 20 augustus 2005.


Stoenkherne (Hindelopen) Stoenkherne (Hindelopen)


Impressie van de bladmijnenexcursie in St.Nicolaasga op 16 oktober 2005.
Maar liefst 20 deelnemers. In totaal 46 verschilende soorten bladmineerders waargenomen.


bladmijnexcursie St.Nicolaasga 16 oktober 2005

 
E-mail:info@vlinderwerkgroepfriesland.nl