Informatie


Op 19 november 1985 is de Vlinderwerkgroep Friesland opgericht en de werkgroep heeft op dit moment ongeveer 100 leden. De werkgroep maakt deel uit van de Nederlandse Entomologische Vereniging afdeling Noord. De werkgroep verzamelt de gegevens van alle soorten vlinders, zowel de macro’s als de micro’s. Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden; op deze bijeenkomsten presenteren de leden hun waarnemingen van de voorgaande periode, terwijl er meestal voor wordt gezorgd dat er een aantal interessante voordrachten op vlindergebied worden gehouden. Hierbij kunnen ook sprekers van buiten worden uitgenodigd. Verder houden we ieder jaar in januari een determinatiedag, waarop we, met hulp van deskundigen, proberen dag- en nachtvlinders (vaak vanaf een foto) op naam te brengen. Ieder jaar wordt een aantal excursies georganiseerd naar een interessant gebied in Friesland. Hierbij wordt meestal de middag gebruikt voor de dagvlinders, terwijl aansluitend een nachtvlinderavond wordt gehouden met behulp van lampen, smeer, etc.

Bestuur:

Voorzitter:
Siep Sinnema
Sparjeburd 29
8409 CK Hemrik
0516-471222
info@vlinderwerkgroepfriesland.nl

Secretaris:
Gerard Bergsma
Bosweer 29
8426 GS Appelscha
0516-432414
bergsmagj@ziggo.nl

Penningmeester:
Luut de Zee
Mûnewei 16
9137 RJ  Oosternijkerk
06-50656442
Luut.de.zee@zonnet.nl

Bestuurslid:
Gerrit Tuinstra
De Twee Gebroeders 214
9207 CB Drachten
0512-518246
g.tuinstra14@gmail.com
Bestuurslid:
Anneke van der Veen
Provincialeweg 21
9865 AA Opende
0594-659791
vdveena@home.nl

Contributie: €10,- per jaar.
Girorekening : NL68 INGB 0007 2232 59 t.n.v. L.D. de Zee, Oosternijkerk

Projecten

In 1993 is begonnen met het “dagvlinderproject”, waarbij geheel Friesland op dagvlinders is geïnventariseerd op basis van het kilometerhokkensysteem. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de Vinderstichting. Dit heeft in 2000 geleid tot de publicatie van “Dagvlinders in Fryslân, het vluchtige vastgelegd, een boek met maar liefst 176 pagina’s. Dagvlinders in Fryslân is een vervolg op het boek “Vlinders in Friesland” van B.J.Lempke, uitgegeven in 1986; hierin wordt de stand van zaken weergegeven van de kennis van de Friese vlinderfauna tot 1986. Leden van de Vlinderwerkgroep Friesland hebben ook gegevens geleverd voor het boek “De Kleine Vlinders” van J.Kuchlein (1993). Verder werken diverse leden van de werkgroep mee aan de landelijke Trekvlinderregistratie van Eddy Vermandel.

In 2015 werd gestart met een nieuw dagvlinderproject, een vervolg op het boek “Dagvlinders in Fryslân, het vluchtige vastgelegd” dat in het jaar 2000 verscheen. De bedoeling is, dat dit boek “Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd”  in de eerste maanden van 2021 zal verschijnen. Meer bijzonderheden over dit project vindt u elder op deze site bij het onderdeel Dagvlinderproject 2020.

Naast het inventariseren van de dagvlinders zijn er nogal wat leden, die zich ook bezig houden met het bestuderen van de nachtvlinders in Friesland. Het aantal dagvlinders in Friesland beperkt tot een veertigtal soorten, terwijl het aantal soorten nachtvlinders vele honderden bedraagt. En dat betekent dat dit een interessant onderdeel van de vlinderfauna is.