Atlasproject Dagvlinders 2000


Op 17 november 2000 is tijdens een bijeenkomst op de Fryske Akademy te Leeuwarden het resultaat gepresenteerd van het atlasprojectvan de vlinderwerkgroep Friesland en de Vlinderstichting: een prachtig boek van 176 bladzijden, waarin o.a. de resultaten van tien jaar inventariseren zijn vastgelegd. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan gedeputeerde drs.S.Heldoorn. Op deze pagina vind u gegevens over het boek.

Voorkant boek
Dagvlinders in Fryslân
het vluchtige vastgelegd
Redactie: Gerard Bergsma, Freek Nijland, Siep Sinnema, Kars Veling, Philip Zeinstra.
Teksten: Kars Veling, Freek Nijland, Siep Sinnema, Philip Zeinstra.
Inhoudelijke bijdragen: Leo Bot, Jannie en Siep Sinnema, Piet Zumkehr.
Eindredaktie: Freek Nijland (Bureau N), Gerard Bergsma.
Fotoredaktie: Gerard Bergsma, Siep Sinnema.

Fries Pers Boekerij / KNNV Uitgeverij.
Prijs: € 19,50 .
ISBN 90 330 1118 2
NUGI 480
Fryske Akademynumer 911
Botke-rigenumer 25
Vormgeving: Beitske Sikkema.
Pentekeningen: Stern Nijland
Grafieken, kaarten: Victor Mensing

Hieronder ziet u als voorproefje de bladzijdes, die betrekking hebben op het Oranjetipje.

Inhoudsopgave:

Voorwoord 7
1. Inleiding 8
2. Leeswijzer 9
3. Hondervijftig jaar vlinderonderzoek in Friesland
De voorlopers 11
De grondleggers 11
De bouwers 18
Het werk 19
4. Fries Dagvlinderproject 1990-1999
Herkomst gegevens 21
Losse waarnemingen 21
Dagvlindermonitoring 21
Gerichte inventarisaties 21
‘Witte plekken’ vullen 21
Volledigheid van de gegevens 23
Dekking over Friesland 23
Waarnemingsintensiteit
in de kilometerhokken 23
5. Hoe leven dagvlinders?
Dagvlinders 25
Gedaanteverwisseling en bouw 26
Leefomgeving 28
Voortplanting 30
Relaties en eigenschappen 33
6. Vlinderplekken in het Friese landschap
Het Friese landschap 35
Veranderend landschap 38
Dagvlinders in het landschap 40
Vlinderplekken 41
7.De betekenis van Fryslân voor dagvlinders
Achteruitgang 45
Landschappen 45
Groene lijst en Voorlopige Rode Lijst
voor Fryslân 46
Betekenis 48Voorkant boek
8. Nieuwe kansen voor dagvlinders in Fryslân
Signaleren en verbeteren 49
Bossen en bosranden 49
Graslanden 50
Heiden en zandverstuivingen 52
Duinen 53
Hoog- en laagveenmoerassen 54
Akkers, braakland en ruigteterreinen 56
Stedelijk gebied 56
Verbindingszones 57
Milieu 57
9. Waargenomen dagvlinders
Leeswijzer 59
Standvlinders, trekvlinders en
invasiegasten 61
Geelsprietdikkopje 62
Zwartsprietdikkopje 64
Kommavlinder 68
Groot dikkopje 70
Aardbeivlinder 72
Koninginnepage 74
Gele luzernevlinder 76
Oranje luzernevlinder 78
Citroenvlinder 80
Groot Koolwitje 82
Klein koolwitje 84
Klein geaderd witje 86
Oranjetipje 88
Groentje 90
Eikepage 92
Bruine eikepage 94
Kleine vuurvlinder 96
Grote vuurvlinder 98
Bruine vuurvlinder 102
Heideblauwtje 104
Bruin blauwtje 106
Icarusblauwtje 108
Boomblauwtje 110
Gentiaanblauwtje 112
Kleine ijsvogelvlinder 116
Grote ijsvogelvlinder 118
Atalanta 120
Distelvlinder 122
Kleine vos 124
Rouwmantel 126
Dagpauwoog 128
Gehakkelde aurelia 130
Landkaartje 132
Zilveren maan 136
Kleine parelmoervlinder 140
Duinparelmoervlinder 142
Grote parelmoervlinder 144
Bont zandoogje 146
Argusvlinder 148
Koevinkje 150
Hooibeestje 152
Veenhooibeestje 154
Oranje zandoogje 156
Bruin zandoogje 158
Heivlinder 160
Zwervers en dwaalgasten 163
Groot geaderd witje 164
Resedawitje 164
Veenbesblauwtje 165
Grote weerschijnvlinder 165
Grote vos 166
Zilvervlek 166
Keizersmantel 167
Verdwenen soorten 169
10. Waarnemers en fotografen
Waarnemers 170
Fotografen 171
11. Literatuur 172
12. Naamlijsten
Naamlijst van dagvlinders 173
Naamlijst van planten 174
13. Index 175